Фарзандлар ташаккури

 

Фан номи: Ўқиш Мактаб:Ю.Сареми номли №107 мактаб-лийеци
Куни: Муаллимнинг исми:Салметова Зулфизар
Синф: Қатнашганлар: Қатнашмаганлар сони:
Мавзу: Фарзандлар ташаккури
Дарсга асосланган ўқиш мақсадлари: Ҳикоя мазмунини ёритиш.Онгли ифодали ўқишга
ўргатиш.Ўқувчиларда гўзал нутқ намуналарига эътибор  бериш.Ўқиш материаллари орқали ўқувчиларни
кексаларга,ота-онага нисбатан ҳурмат руҳида тарбиялаш.
Таянч билими  
Режа                                        ҚМЖ, 
Режаланган вақт

 

Режадаги машқлар, (қуйида режаланган машқлар билан ёдномаларни ёзинг) Ресурстар

 

 

Боши   5 минут Ўқувчиларнинг дарсга тайёрлиги. Дарс бошланишига ёқимли таъсир этадиган кўнгил кўтариш ўйинларини ўтказиш.  

 

 

 

 

 

Ўртаси

23минут

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якуни

 

 

 

 

 

 

 

Рефлексия

 

Ақлий  хужум

Тарбия сўзи қандай маънони билдиради?

u Ота-она олдидаги  фарзандлик бурчи деганда нимани тушунасиз ?

Матн олди бопшириқ

Матннни диыыат билан тингланг

Мант  таянч сўзларни  топамиз

Мант билан ишлаш

Эр-хотин попишаклар ўзларини ёмон сезишди, бу гал уяларидан уча олмасликларига кўзлари етди. Уларнинг  кўзларини қалин парда қоплаганди , холбуки осмонда бир парча булут йўқ кун очиқ бўлиши аниқ  эди.Лекин эр-хотин қуюқ туманда қолгандек, атрофдаги ҳеч нарсани фарқлай  олмасдилар . Улар кексайиб қолишгавнди, куч-қудратини йўқотишганди.

Қариб-чириган попишаклар уяларини ортиқ тарк этмасликка  ва сўнгги соатларини  бирга кутишга аҳд қилдилар . Улар янглишган эдилар ,фарзандлари ота-оналари тақдир қўлига ташлаб қўйишмади . Аввал уя олдидан тасадифан ўтиб қолган  ўғилларидан бири ота-онасидан хабар олиш учун уйга бош суқди .Қари ота-онасиниг аҳволларини яхши эмаслигини кўриб , бошқа ака – укаларини  кўриб бошқа ака –укалари сингиларини хабардор қилиш учун шошилди. Барча ёш навқирон авлод жам бўлгач, улардан бири сўз бошлади: — Биз ота-онамиз туфайли ҳаёт деб аталган буюк ва бебаҳо инъомга эга бўлдик. Улар бизни оқ ювиб , оқ тарашди , меҳр ва кучларини аямай камолга етказишди. Ҳозир икковлари ҳам бетоб, кўзларини нур тарк этган, ўзларини уддалолмайдилар. Уларни даволаш, оёққа турғазиш – бизнинг муқаддас бурчимиз.Ҳаммалари шундан кейин бир ёқадан бош чикариб ишга тушдилар .Бир нечалари янги иссиқ ошён қуришга киришдилар, яна бир нечалари чувалчанг ва қўнгизларни овлашга тутиндилар,қолганлари эса ўрмонга ўтдилар .Тез орада янги уя битди.Болалар қайтган ота-оналарини у ерга кўчиришди. Иссиқина бўлсинлар деб, қушлар тухумларини ўз таналарини иситганларидек , уларни патлари билан ўрашди. Сўнгра тиниқ булоқ суви билан ташналикларини  қондиришти , озиқлантиришти , паҳмайиб ётган дум ва патларини авайлаб текислашди. Ниҳоят, қолган попушакчилар ҳам ўрмондан тумшуқларида кўзни равшанлаштирадиган шифобахш гиёҳ тишлаб қайтишди, ҳаммалари ота-онани мўжизакор гиёҳ шарбати билан даволай бошлашди.Даволаш жуда секинлик билан борарди , фарзандлар ҳам сабр -тақотни намойиш қилиб ,ота-оналарини бир лаҳза ёлғизлатмай галма –галдан парвона бўлишди.Баҳтиёр кун келиб , ота-билан кўзлари очилди атрофларини ўраб турган фарзандларини кўриб , севиндилар . Фарзандлар ғамхўрлиги ва мухаббати ота-онанинг кўзларига зиё – бахш этиб, яна ҳаётга қайтарди.

Луғат билан ишлаш

Тасадифан-

ёш навқирон авлод-

иссиқ ошён-

паҳмайиб ётган-

Матн юзасидан саволлар

1-гуруҳ

1.Эр-хотин попишаклар нима учун уяларидан учиб кетишмади?
2.Уларнинг кўзларини нима қоплаган эди?
3.Улар ўзларини қаерда қолгандек ҳис қилишар эди?
2-гуруҳ

4.Улар кексайиб нимасини йўқотган эди?

5.Улар нимага аҳд қилишди?
6.Улар нимада янгилишди?

3-гурух

1Уя олдидан тасодифан ким учиб ўтди?
2.Ўғил қандай хабарни тарқатиш учун шошилди?

3.Фарзандлар қандай бурч ҳақида маслаҳатлашишди?
4-гуруҳ

4.Улар қандай ошён қуришга киришди?

5.Фарзандлар қандай ҳолатда иш бошлашди?
6.Қолган фарзандлари қаёққа учиб кетишди?
5-гуруҳ

1.Болалар ота-оналарини қаерга кўчириб келишди?
2.Уларни нима билан ўрашди?
3.Уларни ташналикларини қандай сув билан қондиришди?
6 гуруҳ

4.Фарзандлар қандай гиёҳ топиб келишди?
5.Даволаш жараёнида Фарзандлар ўзларини нимасини намоишқилишди?
6.Ота-онани нима ҳаётга қайтарди?

Матндан кейинги саволлар 

“Оқилнинг олти қалпа” стратегияси асосида хикоя мазмунига  мос фикр билдиринг(6 гурухдан олти ўқувчи иштирок этади)

 

Факт «Фарзанд  бурчи» деганда нимани тушунасиз.

Қандай  маълумотга эга бўлдингиз?

Мисол келтиринг

Ижобий ўзгариш  

Нима  сабабдан  ота-онани оёққа турғазишни муқаддас  бурч деб билишди ? Афзаллиги нимада ?

Бу ким учун фойдали бўлади ҳаётда ?

 

Салбий ўзгариш

 

Фарзанд ота-онага хамма вақт ғамхўр бўлиши шартми ? Нима деб ўйлайсиз?
Янгии  ғоя

 

Хозирги замонда ота-онасини   холидан хабар олмаётган фарзандга нима дейсиз?
ҳиссиёт

 

 

«Фарзанд  бурчи» ҳикоясида

Фарзандларининг қайси хислатларидан ўрнак олсак бўлади . Қайси бир одатлардан узоқда бўлишимиз керак?

Хулоса Хулоса қилиб айтадиган бўлсак ….

Келажакта нима қилишимиз лозим ?

Дескрипторлар :

-хикоядан олган таъсуротлирини бўлиша олади;

-хикоя мазмунига мос фикр билдира олади;

-ўз фикрини далилар орқали исботлайди;

2- топшириқ

«4 гап» усули билан матн ҳақидаги ўз фикр-мулоҳазаларингизни билдиринг.

1-гап: Менинг фикримча,  …

2-гап: Сабаби, мен уни ….  деб тушунаман.

3-гап: Мен уни …. деган далил ва мисоллар билан исботлай оламан.

4-гап: Шунга боғлиқ ҳолда мен … деган қарорга келдим.

 

Дарс якунида ўқувчиларга  рефлексия

ёзиш топширилади ва жавоблар йиғиб олинади.

 

·        Бугун мен … билдим.

·        …қийин бўлди.

·        Мен шуни тушундимки, …

·        Мен…  ўргандим.

·        Мен … уддалай олдим.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Саралаш – Сиз қўшимча ёрдам беришни қандай режалайсиз? Қобилиятли ўқувчиларга топшириқларни қандай мураккаблаштиришни режалаштирдингиз?

Саёҳат роҳат матн тузиш

Баҳолаш:  Ўқувчиларнинг ўзлаштиришини қандай режалайсиз?

«Смайликлар»                                             баҳолаш усули

Қайта боғланиш: «Кўнгил куйини ифодаловчи смайликлар»

 

Фанлараро боғланиш: Табиатшунослик, Дунётаниш,

Бадиий меҳнат

Техника хавфсизлиги ва меҳнатни муҳофаза қоидалари: йўл ҳаракати қоидалари

АКТни қўллаш: видеоролик

Рефлексия:              

 1. Дарснинг ўқув мақсадлари тўғри танланганми?

2. Бугун ўқувчилар нима билди?

3. Синфдаги аҳвол қандай бўлди?

4. Мен режалаган саралаш ишлари фойдали бўлдими?

5. Мен берилган вақт оралағида барига улгурдимми?

6. Мен ўз режамга қандай тузатишлар киритдим? Нима учун?

Қуйидаги бўш ўринга дарс ҳақидаги фикрингизни ёзинг. Дарсингизнинг мавзусига мос келадиган саволларга жавоб беринг..

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

 

Ўқув иши бўйича директор ўринбосари:  _____________ текширилди