ҚАЗАҚ-ОРЫС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ   Техникалық және ғылыми-жаратылыстану пәндер кафедрасы

ҚАЗАҚ-ОРЫС ХАЛЫҚАРАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

 

Техникалық және ғылыми-жаратылыстану пәндер кафедрасы

 

 

             КЕЛІСІЛГЕН

Оқу-әдістемелік кеңесінің төрағасы

________________М.Ә. Мамырбай

«______»____________2012 ж.

             БЕКІТІЛГЕН

Оқу-әдістемелік істер жөніндегі проректор __________Г.А. Такишева

«______»____________2012 ж.

 

 

 

 

 

ПӘННІҢ ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫSyllabus

Пән Аналитикалық химия  (3 кредит )

 

 

Мамандық      5В07200 -Бейорганикалық заттардың химиялық технологиясы

(шифр, аталуы)

 

Оқу формасы күндізгі

 

Курс _____1___________ Академиялық топ __ БЗХТ-101

 

 

 

 

 

Студент ____________________________

 

                                                                       Оқытушы _А.Ж. Аманқосова_________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ақтөбе, 2012 ж.

Syllabus

Пән Аналитикалық химия  ( 3 кредит )

Оқытушы туралы мәліметтер:

Оқытушының тегі, аты-жөні  Аманқосова А.Ж.
Лауазымы: Оқытушы
Ғылыми  дәрежесі, ғылыми атағы:  
Байланыс тел, Е-mail +77018114784

+77054746805

Сабақ өткізілетін орын (ауд.) 401ауд.

 

Апта күндері дүйсенбі
Уақыты 08.30 – 11.00

 

ОСӨЖ уақыты

апта күндері уақыты ауд.
бейсенбі 14.20 – 15.10 304
бейсенбі 15.20 – 16.10 304

 

 

Пән туралы мәлімет:

Кредит саны___3_____

Семестр ___2__ Оқу жылы 2012-2013жж

Сағат саны: лекция _30___ сағ. СӨЖ __66_ сағ.
  практикалық _15___ сағ. ОСӨЖ 24 сағ.
    Барлық аудиториялық 45  сағ.

 

Пререквизиттер: ерітінділер және олардың жіктелуі,химиялық тепе-теңдік, электролиттер,катиондар мен аниондар , сандық анализ мақсатын, сапалық анализ, физикалық химияның анализ әдістерінің маңызын.

 

Постреквизиттер: ерітінділер және олардың жіктелуі,химиялық тепе-теңдік, электролиттер,катиондар мен аниондар ,сандық анализ мақсатын, сапалық анализ, физикалық химияның анализ әдістерінің маңызын.

Пәннің қысқаша сипаттамасы: Курстың мақсаты: Аналитикалық химияның өндірістік тексеру ролін оқыту, өнімнің сапасы мен  технологиялық процессті басқару арқылы анализ нәтижесінің зерттемесін көрсету.

Пәннің мазмұны:

Аналитикалық химия пәні. Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері. Таңдау мен дайындаудың теориясы мен практикасы.  Анализдік әдісті таңдау. Химиялық анализдік тапсырамлар мен нысандар. Аналитикалық химияда қолданылатын  гомогенді және гетерогенді жүйедегі тепе-теңдік. Сандық анализ әдістері. Гравиметриялық және титрлеу анализ әдістері. Қайтадан қышқылдау анализ әдістері. Комплекстік титрлеу әдістері.

 

 

 

 

Пәннің тақырыптық жоспары

Тақырыптың атауы Қысқаша мазмұны Сағаттар көлемі
лекция прак (лаб., семин.) СӨЖ
1 Кіріспе. Аналитикалық химияда қолданылатын әдістер. Кіріспе. Аналитикалық химияда қолданылатын әдістер.

Аналитикалық химия пәні және оның алатын орны.Аналитикалық химияның даму кезеңдері

2 1 6
2 Аналитикалық анықтаулардың жалпы схемасы Аналитикалық анықтаулардың жалпы схемасы.

Әдістеме таңдаудың негізі. Орта сынама және нақты сынама алу. Бөлу және концентрациялау. Сандық өлшемдер

2 1 6
3 Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері Аналитикалық химияның метрологиялық негіздері.

Зат мөлшерінің өлшем бірліктері және концентрацияны өрнектеу жолдары.Анализ әдісін таңдау.Аналитикалық сигнал оны өлшеу. Химиялық анализдегі қателіктер

2 1 6
4 Буферлі жүйелер. Буферлі жүйелер.

Буферлі ерітінділер, олардың қасиеттері. Буфер сыйымдылығы

2 1 6
5 Тұздардың гидролизі Тұздардың гидролизі
Тұздардың судың иондарымен әрекеттесуі. Тұздар гидролизін басу және күшейту. Гидролиздің дәрежесі мен тұрақтысы
2 1 6
6 Тұндыру реакциялары Тұндыру реакциялары
Ерітінді↔тұнба жүйесіндегі тепе-теңдік. Бірдей иондардың қатысында ерігіштікті есептеу.Тұзды эффект.Тұнбалардың еруінің және тұнбаға түсуінің шарттарын есептеу
2 1 6
7 Комплексті қосылыстар Комплексті қосылыстар
Комплексті қосылыстар, олардың құрылысы және қасиеттері. Комплексті қосылыстардың жіктеуі.Комплексті қосылыстардың ерітіндідегі тепе-теңдік. Комплекстің сатылап түзілуі. Комплексті қосылыстардың тұрақтылық константалары (сатылы және жалпы). Комплексті қосылыстардың түзілу жылдамдығы.Комплекстердің ерігіштігі.
2 1 6
8  Ерітіндегі реакциялардың жалпы сипаттамасы.

 

Ерітіндегі реакциялардың жалпы сипаттамасы.

Химиялық тепе-теңдік,әрекеттесуші массалар заңы.Идеалды және реалды жүйелер.Активті кэффициент.Ерітінділердің иондық күші.

2 1 6
9 Сандық анализ. Гравиметриялық әдіс. Сандық анализ. Сандық әдістердің жіктелуі және жалпы сипаттамасы. Гравиметриялық әдіс. Гравиметриялық анализдің жіктелуі.

Гравиметриялық әдістің негізі. Гравиметриялық анализдің жіктелуі.

Гравиметриялық және тұндыру формалары

2 1 6
10 Аналитикалық таразы. Аналитикалық таразы.

Таразы. Таразылардың жіктелуі.Таразыларда жұмыс істеу ережелері.

2 1 6
11 Титриметриялық әдіс. Индикаторлар. Титриметриялық әдіс. Бірінші, екінші стандарттар. Қышқылдық — негіздік титрлеу процесі. Көпнегізді қышқылдарды, қышқылдар қоспасын титрлеу. Көпнегізді негіздерді титрлеу. Индикаторлар. Иондық және хромофорлық индикаторлар теориялары. Индикаторлық қателер. 2 1 6
12 Тотығу-тотықсыздандыру титрлеу процессі. Тотығу-тотықсыздандыру титрлеу процессі. Титрлеу қисығының түріне әсер көрсететін факторлар. Перманганатометрия. Иодометрия. Бихроматометрия. Іс жүзінде бұл әдістердің қолданылуы. Тотығу-тотықсыздандыру әдісінің индикаторы. 2 1 6
13 Тұнбалау әдісі. Тұнбалау әдісі. Аргентометрия. Мор, Фаянс және Фольгард әдістері. 2 1 6
14 Меркуриметрия әдісінің негізі және қолданылатын ерітінділер мен индикаторлар. Меркуриметрия әдісінің негізі және қолданылатын ерітінділер мен индикаторлар. Комплексонометриялық титрлеу процесі. Металлохромды индикаторлар. Титрлеу қисықтары. 2 1 6
15 Физика-химиялық әдістер, олардың жіктелуі. Физика-химиялық әдістер, олардың жіктелуі. Электрохимиялық әдістер. Тікелей потенциометрия. Потенциометриялық титрлеу. Электрогравиметриялық әдіс. Фарадей заңы. Ыдырау потенциалы. 2 1 6
  Барлығы   30 15 90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пән бойынша ОӨЖ орындалу және тапсырылу кестесі

Тақырыптың атауы Тапсырманың мақсаты мен мазмұны Ұсынылатын әдебиеттер Орындалу мерзімі Бақылау формалары Тапсыру мерзімі
1 2 3 4 5 6 7
1 Аналитикалық химияда қолданылатын әдістер Аналитикалық химия пәні және оның алатын орны. Аналитикалық химияның даму кезеңдері Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 26.01.13
2 Сандық өлшемдер Сандық өлшемдер және оның қателіктері  туралы түсінік беру Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 02.02.13
3 Химиялық анализдегі қателіктер Химиялық анализ қателіктері туралы түсінік беру Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 09.02.13
4 Гидролиздің дәрежесі мен тұрақтысы Гидролиз және дәрежесі мен тұрақтысы туралы түсінік беру. Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 16.02.13
5 Тұнбалардың еруінің және тұнбаға түсуінің шарттарын есептеу Тұнбалар және олардың еруі,тұнбаға түсуі туралы түсінік беру Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 23.02.13
6 Комплексті қосылыстардың номенклатурасы Комплексті қосылыстар және олардың аталуы Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 02.03.13
7 Ерітінділердің иондық күшінің тепе-теңдік. Ерітінділерге жалпы сипаттама Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 12.03.13
8 Гравиметриялық анализдің жіктелуі Гравиметриялық анализге жалпы сипаттама. Әдістің практикада қолданылуы

 

Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 16.03.13
9 Қышқылдық — негіздік титрлеу процесі. Қышқылдық- негіздік титрлеу туралы түсінік Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 26.03.13
10 Индикаторлар Индикатор және олардың түрлері. Лабораторияда қолданылуы Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 30.03.13
11 Перманганатометрия. Перманганатометрия әдісіне жалпы сипаттама. Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 06.04.13
12 Иодометрия Иодометрия әдісіне жалпы сипаттама Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 13.04.13
13 Аргентометрия Аргентометрия әдісіне жалпы сипаттама Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 20.04.13
14 Электрохимиялық әдістер. Электрохимиялық әдістеріне жалпы сипаттама Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 27.04.13
15 Потенциометриялық титрлеу. Потенциометриялық титрлеу әдістеріне жалпы сипаттама Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж 1 апта Үй жұмысын тексеру, сұрақ- жауап 04.05.13

 

Әдебиеттер тізімі:

Негізгі:

1.Крешков А.П. Основы  аналитической химии.Теоритические основы.-М.:Химия,1970.-Т.І-ІІІ.

2.Бадавамова Г.Л, Минажева Г.С. Аналитикалық химия. Алматы: Экономика баспасы, 2011ж-465 б

  1. Посыпайко В.И.и др. Химические метода анализа.-М.:Высшая школа, 1989.-448 б
  2. Васильев В.П. Аналитикалық химия. – М.: Высшая школа, 1989.-в2ч-704 б

5.Сағадиева Қ.Ж. Бадавамова Г.Л. Аналитикалық химияның теориялық негіздері.- Алматы,1994,-213 б

  1. Сағадиева Қ.Ж. Мендалиева Д.К. Физика-химиялық әдістер. Потенциометрия және потенциометрлік титрлеу.Алматы,1988,-28 б

7.Сағадиева Қ.Ж. Бадавамова Г.Л. Физика-химиялық әдістер. Фотометрлік анализ(методикалық нұсқау).- Алматы,1992,-151 б

  1. 8. Толстоусов В.Н, эфрос С.М. Задачник о количественному анализу.- Л.: Химия, 1986.-160 б
  2. Задачник по количественному анализу / Под ред. Мусакин А.П. Л.: Химия,1972-376 б
  3. Цитович И.К. Курс аналитической химии. – М.:Высшая школа,1994.-495 б
  4. Пискарева С.К. идр. Аналитическая химия.-М.,Высшая школа,1994.-384 б
  5. Наурызбаев М.К, Мендалиева Д.К. Сандық анализдің есептер жинағы.

 

Қосымша:

13)Янсон Э.Ю., Путнинь Я.К. Теоретические основы аналитической химии.

М.: Высшая школа, 1980.

14) Пятницкий И.В. Теоретические основы аналитической химии. Киев. Вища школа. 1978.

15) Ляликов Ю.С.  Клячко Ю.А. Теоретические основы современного качественного анализа. М. Химия. 1978

16) Тараян В.М. Теоретические  основы химического анализа.  Ереван. Изд. Ерев. ун та. 1956.

17) Чечнева А.Н.Теоритические основы аналитической химии. – М.: Химия, 1972.

18) Надейнский Б.П. Теоритические обоснования и  расчеты в аналитической химии, -М.,: Высшая школа, 1981.

19) Золотов Ю.А.Основы аналитической химии. 2 кн.-М.: Высшая школа, 1986.

20)  Ушаков Н.Н. Курс аналитической химии для почвоведов. – М.: Изд. МГУ, 1984.

21) Дорохова Е.Н. Аналитическая химия.-М.:Сов. Наука, 1953.

22)  Пилепенко А.Т., Пятницкий И.В. Аналитическая химия . 2 кн. – М.: Химия,1990

23) Скуг Д., Узент Д. Основы аналитической химии.2т.- М.:Мир , 1979.

25)  Пономорев В.Д. Аналитическая химия 2ч.-М.: Высшая школа 1982.

26) Алексеев В.Н. Количественнывй анализ – М.: Высшая школа , 1978.

27) Зебрева А.И., Филиппова Л.М. Рекомендации к применению констант гомогенногоравновесия в аналитической химии. –Алма-ата,: КазГУ, 1979.

28) Филиппова  Л.М. Методические указания к решению задач на ЭВМ по курсу «Теоретические основы аналитической химии».  –Алма- Ата: КазГУ, 1988.

29) Яцимирский К.Б., Васильев В.П. Константы нестойкости комплексных соединений .-М.: Изд. АН СССР,1959.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Бағалау бойынша ақпарат:

Оқыту әдісі. Берілген курс кезінде оқытушы дәстүрлі түсіндіру әдісін қолданады. Жаңа тақырып түсіндіру барысында студенттер (магтстранттар) белсене қатысып отырады, берілген әдіс кезінде топтық талқылау барысында өзара бір-бірінен үйрену үрдісін жолға қоюға назар аудару керек.

Аудиториялық сабақ дәріс, материалды талқылау, әр түрлі тапсырмалар мен жаттығуларды орындау, есептер шығаруды қамтиды. Студент (магистрант) әр сабаққа негізгі және қосымша әдебиеттер бойынша дайындалуы тиіс.

Әр дәрісте негізгі ұғымдар мен анықтамалар ұсынылып, түсіндіріледі. Сабаққа қатысу мен аталған түсініктерді конспект түрінде жазып отыру әр студентке (магистрантка) міндетті. Студент (магистрант) сабақта болмаған жағдайда, оқытушы материалды әр студентке (магистрантка) жеке бермейтіндіктен, материалдарды басқа студенттен (магистранттан) көшіріп алу қажет.

Семинар (лаборатория) сабақтарында студенттерге (магистранттарға) өзіндік жұмыс тақырыптары мен тапсырмалары және дәріс материалдарының сұрақтары ұсынылады. Жеке тапсырмалар СОӨЖ (МОӨЖ) уақытында қабылданады.

Егер студентке (магистрантқа) өткен материалдар бойынша сұрақ туындаса, оқытушыдан көмек сұрауына болады.

Бағалау критериі. Студенттің (магитсранттың) пәнді меңгеруі ағымдық, аралық аттестация/қорытынды бақылаудан тұратын баллды-рейтингтік жүйе (БРЖ) шеңберінде жүзеге асады.

Пән бойынша студенттің (магистранттың) жалпы балы студенттің (магистрант) барлық ағамдық және аралық бақылауда, СӨЖ (МӨЖ) тапсырмаларын орындауда және қорытынды бақылауда жинаған балы негізінде қойылады. Яғни пән бойынша қорытынды баға қойыларда емтиханда алған балл мен бірінші және екінші рейтингтердің өткізілу нәтижесінде Тіркеу бөлімі есептеген семестр бойынша ағымдық бақылаудың орташа баллы ескеріледі. Пәннің қорытынды бағадағы салмақтық үлесі келесідей: 60% ағымдық үлгерім нәтижесі мен 40% емтихан нәтижесі.

Ағымдық бақылау – бұл пәннің оқу бағдарламасына сәйкес оқытушымен сабақ барысында студенттің (магистрант) оқу үлгерімін жүйелі түрде тексеру.

Пәнді оқыту барысында студент (магистрант) білімін тексеру үшін ағымдық бақылаудың бірнеше түрлері қолданылуы мүмкін:

1) ауызша сұрау – пәннің бір немесе бірнеше бөлімдері бойынша материалдары оқытылғаннан кейін сұрақтарға жауаптар түрінде және мәселені талдау түріндегі бақылау;

2) жазбаша бақылау – курстың жеке тақырыбы (бөлімі) бойынша практикалық тапсырмаларды орындауды, қойылған сұрақтармен жұмыс, тапсырмаларды шешу, мәселені талдауға бағытталған бақылау;

3) аралас сұрау – бір немесе бірнеше тақырыптар бойынша білімді бағалаудың ауызша және жазбаша формаларын бір мезетте пайдаланатын бақылау;

4) үй тапсырмаларын қорғау және презентациялау – жеке немесе топтық үй тапсырмасы бойынша білімді бақылау, мақсаты үй тапсырмасының дұрыстығын тексеру, өтілген материалды практикалық тұрғыда қолдана білу, оны көпшілік алдында қорғау, курс тақырыптарының арасындағы логикалық байланысты анықтай білу;

5) дискуссиялар, тренингтер, дөңгелек үстелдер, кейс-стади және т.б. – өз бетінше ойлау және дұрыс шешім қабылдай білу дағдыларын көрсетуге мүмкіндік беретін проблемалық сипаттағы тақырыптарды топтық талқылау;

6) тестілер – білім алушының оқу жетіктіретін шынайы әрі сапалы бағалауға мүмкіндік беретін белгілі бір түрдегі тапсырмалар жиынтығы;

7) курстық жұмыс орындау – мамандықтың типтік және/немесе жұмыс оқу бағдарламасына сәйкес теориялық материалды сапалы игеру мақсатында практикалық тапсырмаларды орындау есебінен жүргізіледі, академиялық кезең барысында орындалады.

Аралық бақылаудың өткізілу түріне жазбаша бақылау жұмыстары, лабораториялық жұмыстар, тестілеу, курстық жұмыс орындау, ауызша жауап беру – коллоквиум, конференцияда баяндама жасау және т.б. жатады. 

Курстық жоба немесе жұмыс көлемі мен құрамын әр кафедра нұсқаларға бөлу және бағалау критерийлерін белгілеу арқылы анықтайды. Курстық жоба немесе жұмысты білім алушы оқытушының – кафедраның ғылыми жетекшісінің басшылығымен орындайды, ғылыми жетекші білім алушыны қажетті оқу-әдістемелік материалдармен қамтамасыз етеді, сабақ кестесіне сәйкес сабақтарда да, СОӨЖ (МОӨЖ) кезінде де кеңестер беруді ұйымдастырады. Білім алушы ғылыми жетекшісіне аяқталған, рәсімделген курстық жұмысты ұсынады, ғылыми жетекші қорғауға рұқсат береді. Егер курстық жұмыс қорғауға жіберілмесе, онда ғылыми жетекші жарамсыздықтар мен оларды жою мерзімдері көрсетілген пікір жазады. Қорғауға жіберілген курстық жұмысты білім алушылар үш адамнан құралған комиссия алдында қорғайды, комиссия кафедра меңгерушісінің өкімі арқылы жасақталады.

Аралық аттестация/қорытынды бақылау дегеніміз – белгілі бір академиялық кезең ішінде кәсіби білім беру бағдарламасын меңгеру деңгейін белгілейтін білім алушылардың оқу жетістіктерін тексеру. Аралық аттестация/қорытынды бақылау кезінде білім алушылардың білімін бақылау түрі – курсты оқып-аяқтағаннан кейінгі емтихан болып табылады. Бірнеше пәндер бір кешенді емтиханға біріктірілуі мүмкін. Бұл кезде олардың әрқайсысына сәйкес бағалар бөлек-бөлек қойылады.

Білімді бағалау критериін төмендегідей кесте түрінде беруге болады:

Бақылау түрлері 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Қорытын-ды балл
1 Сабаққа қатысым * * * * * * * * * * * * * * *   100
2 Үй жұмысы * * * * * * * * * * * * * * *   100
3 Лабораториялық жұмыс,  сем/практикалық сабақ * * * * * * * * * * * * * * *   100
4 Дәріс сабағындағы тест         *                 *     100
5 Бақылау жұмысы         *         *             100
  Тест тапсырмалары             *             *     100
6 Жазбаша сұрау       *                 *       100
7 Аралық бақылау             *               *   100
8 Мәнжазба, эссе ………                       *         100
9 Презентация                         *       100
10 Курстық жұмыс                           *     100
  Емтихан                               * 100

 

Ескерту: * — тапсырма саны

 

Қорытынды бағалау келесі формулаға сәйкес есептеледі:

12)

ҚБ = [———-]           х 0,6 + Е х 0.4

2

мұнда:

ҚБ – қорытынды баға;

Р1 –бірінші рейтинг бағасының сандық баламасы;

Р2 – екінші рейтинг бағасының сандық баламасы;

Е – емтихан бағасының сандық баламасы.

Пәнді оқу барлық өтілген материалды қамтитын жазбаша емтиханмен аяқталады. Емтиханға рұқсат берудің міндетті талабы бағдарламада қарастырылған барлық материалды орындау болып табылады.

Қорытынды бағаны шығару кезінде 2 аралық бақылаудан алынған балл мөлшері ескеріледі. Оқыту және білімді бағалау процестерін бөлу принциптеріне байланысты жазбаша емтихан алу кезеңін кеңсе-тіркеушілер бөлімі өткізеді.

Білім алушылардың оқу жетістіктері, білім, іскерлік дағды, құзіреттіліктері барлық бақылау түрлері бойынша көп балды әріптік жүйемен бағаланады, ол төмендегі кестеде берілген дәстүрлі бағаға сәйкес болады:

Әріптік жүйедегі баға Балдың сандық баламасы % — дық көрсеткіш Дәстүрлі баға
А 4,0 95 – 100 Өте жақсы
А- 3,67 90 – 94
В+ 3,33 85 – 89  

Жақсы

В 3,0 80 – 84
В- 2,67 75 – 79
С+ 2,33 70 – 74  

 

Қанағаттанарлық

С 2,0 65 – 69
С — 1,67 60 – 64
D+ 1,33 55 – 59
D 1,0 50 – 54
F 0 0 – 49 Қанағаттанарлықсыз

 

Курстың саясаты мен процедурасы

Жұмыстарды көрсетілген мерзімде тапсыру керек. Барлық тапсырмаларды тапсырудың шекті мерзімі емтихан сессиясы басталғанға дейін 3 күн болып табылады. Барлық тапсырмаларды осы мерзімге дейін тапсырмаған студенттер емтиханға жіберілмейді.

Тақырыпты қайталау және әрбір оқу сабағы бойынша материалдарды игеру міндетті түрде орындалуы тиіс. Оқу материалдарын игеру дәрежесі тест арқылы тексеріледі. Студенттерді (магистрант) тестілеу алдын-ала ескертусіз жүргізіледі.

Білім алушылардың барлық аудиториялық сабақтарға кешікпей, қатысуы міндетті. Сабаққа екі рет кешігу бір рет сабаққа келмеумен бірдей болады.

Білім алушылар өздерінің дөрекі тәртібімен оқытушыға сабақ өткізуге, оқу бағдарламасын игеруге кедергі келтірмеуі керек. Қалыпты академиялық қызметтерді орындауға кедергі келтіретін кез-келген мінез-құлық, тәртіп орынсыз болып есептеледі. Мысал ретінде келесілерді көрсетуге болады: үнемі келіспеушілікті білдіру, басқа білім алушылардың сөзін бөлу, аудиторияны пәннен алаңдататын кез-келген дауыс көтеру, қорқыту, теріс мінез-құлық, портативті телефондар пайдалану, жекелей балағаттау, курс міндеттерін орындаудан бас тарту.

  • Сабаққа білім алушылар уақытысында келу керек. Егер білім алушылар сабаққа 10 минуттан артық кешігіп келсе, оқытушы сабаққа кіргізбеуге құқығы бар.
  • Аудиторияда жұмыс істеуге алаңдататын және кедергі келтіретін ұялы телефондар және басқа да электронды құрылғылар аудиторияға кірер алдында сөндірілуі керек.

Оқуға арналған кейбір материалдар дәріс барысында беріледі. Қосымша мәліметтерді студенттер (магистранттар) кітапхана қорынан алады.